Leveringsvoorwaarden

Verzendkosten

Bij bestellingen via deze site wordt per verzending Euro 6,50 (binnen Nederland) of Euro 10,00 (buiten Nederland) verzendkosten berekend.

Levertijd

Wanneer de betaling bij ons ontvangen is wordt het artikel u per omgaande toegezonden.

Betaling

Voorafgaand aan de levering wordt de factuur verstuurd per e-mail, de betalingstermijn van de facturen is 8 dagen.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Stalapotheek geleverde goederen blijven eigendom van Stalapotheek tot op het moment dat de betreffende goederen aan Stalapotheek zijn betaald.

Genoemde prijzen op deze site en op drukwerk uitgegeven door Stalapotheek

Alle genoemde bedragen zijn vermeld in Euro’s en zijn inclusief Nederlandse B.T.W. De prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen. Mocht u een artikel besteld hebben waarvan de prijs tussentijds gewijzigd is, dan wordt u altijd eerst geïnformeerd over de prijswijziging, waarna u alsnog kunt beslissen om de bestelling wel of niet door te laten gaan.

Ruilen / retourneren

Wanneer een artikel na ontvangst niet aan uw wensen voldoet kunt u het binnen 14 dagen (mits ongebruikt en in de originele verpakking), samen met de factuur gefrankeerd aan Stalapotheek retourneren. Het artikel wordt dan omgeruild of u krijgt het betreffende bedrag onmiddellijk terug via uw bankrekeningnummer.

Retouradres: Stalapotheek, Stille Wille 165 5091 WE, Middelbeers, Nederland.

Garantie / klachten

De artikelen van Ivanhoe Horse Equipment (Ivanhoe halsdekens, Ivanhoe bodydekens, Ivanhoe hoofdkappen en Ivanhoe reparatiesets) voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit. Wanneer blijkt dat zich bij normaal gebruik van de artikelen zich gebreken voordoen binnen de termijn van één jaar na verkoop, worden deze door Ivanhoe Horse Equipment kosteloos hersteld. De garantie omvat fabricage- en materiaalfouten. Normale slijtage valt uiteraard niet onder de garantiebepaling. Mocht zich binnen een jaar een klacht voordoen, stuur het betreffende artikel dan gefrankeerd naar Stalapotheek. Geef in een begeleidende brief aan om welke klacht het gaat en stuur uw factuur mee. Op alle overige door Stalapotheek geleverde artikelen (niet zijnde de Ivanhoe halsdekens, Ivanhoe bodydekens, Ivanhoe hoofdkappen en Ivanhoe reparatiesets) zijn de garantievoorwaarden van toepassing die gehanteerd worden door de betreffende firma die de producten aan Stalapotheek heeft geleverd.

Privacy

Eventuele verzoeken om inzage en correctie van uw gegevens, worden gehonoreerd voor zover dit van ons geen onevenredige inspanningen vergt. Indien wij van u dan wel van derden informatie ontvangen, waarvan wij redelijkerwijs weten of kunnen weten dat deze als vertrouwelijk behandeld dient te worden, dan zullen wij zorgdragen dat er voor de onder onze verantwoordelijkheid vallende informatie- en communicatiesystemen adequate maatregelen getroffen worden om deze vertrouwelijkheid te waarborgen.

Aansprakelijkheid met betrekking tot verstrekte informatie

Stalapotheek streeft ernaar om op haar website en op het door haar uitgegeven drukwerk correcte en actuele informatie te verschaffen. Het kan echter voorkomen dat deze informatie onvolledig of onjuist is. Stalapotheek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade- en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie. In geval van onjuiste informatie behouden wij ons het recht voor de koop ongedaan te maken en het geld te retourneren.

Verwijzingen, hyperlinks en dergelijke op onze website kunnen leiden naar andere sites of andere gegevensbronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Stalapotheek heeft geen enkele bemoeienis met de vorm en/of inhoud van die informatiebronnen en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid met betrekking tot de door Stalapotheek of haar wederverkopers geleverde producten

Stalapotheek is niet aansprakelijk voor schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van de producten die door haar zijn geleverd. Stalapotheek kan tevens niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgschade.

Kopiëren

Zonder uitdrukkelijke toestemming van Stalapotheek mogen gegevens van haar site niet worden gekopieerd. Deze regeling is ook van toepassing op drukwerk dat is uitgeven door Stalapotheek.